RealityBook.sk

Magazín o bývaní a realitách

PR

Nesprávny odhad množstva azbestu môže spôsobiť predraženie rekonštrukcie

Zvýšenou pozornosťou pri vypracovaní projektu obnovy budovy v prípade, ak sa predpokladá prítomnosť nebezpečného odpadu – azbestu, sa projektant a investor môžu vyhnúť nepredpokladaným situáciám počas rekonštrukcie, ktoré by mohli navýšiť či prekročiť rozpočet.

 

 

PÔVODNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NIEKEDY NESTAČÍ

Pri revitalizácii verejných a administratívnych budov postavených pred rokom 1999 je prítomnosť azbestu viac ako pravdepodobná. Napríklad v podobe interiérových priečok, podláh, podhľadov, balkónov, protipožiarnych izolácií, medziokenných výplní, tesnení, komínových vložiek, závlahových potrubí alebo nástrekov. Rovnako ho môžu obsahovať kanalizačné potrubia, prípadne obvodové – „boletické“ panely.

Je možné len veľmi ťažko a naozaj v hrubých číslach odhadnúť podiel použitia azbestu vo verejných budovách. Navyše v pôvodných projektových dokumentáciách častokrát chýbajú podstatné časti, z ktorých by bolo možné získať požadované informácie.

 

Rekonštrukcia strechy a azbest

 

Technické normy napr. pre ľahkú obvodovú stenu OD-001 („boletický“ panel) neboli v minulosti spracované. Je reálne možné, že „boletické“ panely sa na jednotlivých stavbách líšili hlavne v povrchovej úprave interiéru a exteriéru. Navyše v minulosti nebola povinnosť uviesť presné množstvo zabudovaného azbestu v projektovej dokumentácii. Z toho dôvodu by znalecký ústav neodporúčal spoliehať sa na informácie z projektovej dokumentácie a už vôbec nie z aj tak ťažko dostupnej odbornej literatúry a odporúčal by realizovať prieskum.“ (zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie, odbor legislatívno-právny, číslo spisu 99-3000/2011, zo dňa 27. júla 2020)

Je teda možné, že sa priečky z azbestu, boletické panely či iné použité materiály na jednotlivých stavbách líšili. Vypracovaním stavebno-technického prieskumu, resp. auditu sa doplnia chýbajúce informácie a vďaka zameraniu skutočného stavu budovy sa identifikuje presný rozsah a skladba použitých materiálov a konštrukcií. Najmä v prípade, ak sa predpokladá prítomnosť azbestových alebo iných škodlivých karcinogénnych materiálov, kde sa pri manipulácii uvoľňujú nebezpečné látky.

 

AUDIT NA PRÍTOMNOSŤ AZBESTU PREDSTAVUJE ISTOTU

Zisťovanie prítomnosti azbestových materiálov štandardným spôsobom, teda z pôvodnej projektovej dokumentácie, prípadne aj fyzickej obhliadky objektu nemusí byť preto dostačujúce. V prípade pochybností o množstve zabudovaného azbestu v konštrukcii budovy, by mal projektant upozorniť investora, že nie je možné odhadnúť množstvo použitého azbestu a mal by odporučiť vyhotovenie auditu. Je povinnosťou projektanta, zistiť množstvo azbestu, ktoré sa nachádza v obnovovanom objekte pomocou odborného a špecializovaného prieskumu. Zodpovednosť za to však nesie vlastník budovy. (zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie, odbor legislatívno-právny, číslo spisu 99-3000/2011, zo dňa 27. júla 2020).

 

Prítomnosť azbestu - rekonštrukcia

 

V krajinách EÚ je bežnou praxou, že sa verejné budovy musia pred rekonštrukciou preskúmať a zistiť prítomnosť presného množstva toxických látok a teda aj azbestu. Napr. v Čechách ide už o bežnú prax. Čo je najhoršie, ak sa na azbest narazí až počas renovačných prác a dôjde k neodbornej manipulácii s týmto materiálom je ohrozené verejné zdravie. Treba si uvedomiť, že ide primárne o budovy, ako sú školy a škôlky, úrady či rôzne administratívne budovy, ktoré môžu zostať po takejto revitalizácii zamorené azbestom. Na druhej strane, ak sa pri projektovaní rekonštrukcie správne neodhadne množstvo azbestu, práce sa výrazne predražujú a spomaľujú. V mnohých krajinách je zanedbanie prieskumu výskytu azbestu trestným činom“, upozorňuje Tomáš Pašovič zo spoločnosti na bezpečnú likvidáciu azbestu DILMUN SYSTEM, s.r.o. (1)

Projektant však nemôže vykonávať sondy do konštrukcií, kde sa môže nachádzať azbest. Takýto stavebno-technický prieskum môže realizovať iba oprávnená osoba odborne spôsobilá na uvedenú činnosť. Projektant by mal zabezpečiť potrebný prieskum a je povinný prizvať na vypracovanie častí dokumentácie a projektu stavby ďalších oprávnených projektantov, ak nie je oprávnený niektorú časť vypracovať sám (zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie, odbor legislatívno-právny, číslo spisu 99-3000/2011, zo dňa 27. júla 2020).

 

PRIESKUM NIE JE KOMPLIKÁCIA

Je dôležité spomenúť, že stavebno-technický prieskum je možné zrealizovať aj počas prevádzky budovy, rovnako ako aj samotnú likvidáciu azbestu zo stavebných konštrukcií. Správa z prieskumu výskytu azbestu obsahuje okrem presne stanoveného množstva azbestu v budove aj spracovaný výkaz výmer a realizačný projekt na odstránenie azbestu. Práce súvisiace s odstraňovaním azbestového materiálu musia byť uskutočňované postupne, podľa technologického plánu v závislosti od pracovného postupu oprávnenej firmy pre nakladanie s azbestom, čo podlieha kontrole zo strany Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorý plní funkciu dohľadu.

 

Pozn.: (1) Predrealizačné prieskumy sú súčasťou právnych predpisov EÚ upravujúcich odstránenie a manipuláciu s azbestom – Smernica 2009/148 / ES – vystavenie účinkom azbestu: „Pred začatím búracích alebo údržbárskych prác musia zamestnávatelia podniknúť všetky potrebné kroky na identifikáciu predpokladaných materiálov obsahujúcich azbest.“

zdroj: sponzorovaný článok
obrázky: DILMUN SYSTEM, s.r.o.

 

Advertoriál

Sponzorovaný obsah na magazíne Reality Book